مولف: دکتر محسنی
دسته بندی: مقالات
سال: 1393

دکتر مزینانی در این نشست تخصصی ضمن اشاره به ضرورت رضایت سنجی در پیشبرد اهداف یک سازمان گفت: هدف پژوهشی که در اینجا انجام شده است، این بود که میزان رضایت‌مندی در عرصه‌های مختلف عملکردی و خدمت رسانی سازمان در بین سه گروه اصلی ذینفعان سازمان تامین اجتماعی، یعنی کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران، سنجیده شود و ببینیم چه‌قدر حق و حقوق آنان رعایت می‌شود، چه قدر راضی هستند و در کجا ناراضی هستند.

تاج‌مزینانی با بیان این که عدم شکایت، رضایت‌مندی نیست و سطح انتظارات با میزان رضایت ارتباط دارد، گفت: برای این پژوهش، نقاط قوت نظریات مختلف را جمع و در کار استفاده کردیم و به غیر از نظریات، مدل‌های مختلف سنجش رضایت‌مندی بررسی و مرور شد.

وي افزود: ممکن است بين انتظارات گروه هاي هدف با آن چه در ذهنيت مديران است، بين ذهنيت مديران با آن چه طراحي مي شود و بين آن چه طراحي مي شود با آن چه اجرا مي شود شکاف به وجود بيايد و اين شکافها باعث نارضايتي مشتريان و مخاطبان مي شود.

وی در تشریح نحوه انجام «سنجش و پایش میزان رضایت‌مندی و حقوق مشتری در سازمان تامین اجتماعی» گفت: در جمع‌آوری داده‌های این تحقیق و تحلیل آنها از روش ترکیبی و آمیخته، مصاحبه، پرسشنامه و آزمون استفاده شده است.١٨٠ مصاحبه انجام شد که شامل ٦٠ مصاحبه با مطلعان کلیدی و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان بود و ١٢٠ مصاحبه هم در سه گروه هدف اصلی سازمان که هر کدام شامل ٤٠ مصاحبه بود. این مصاحبه‌ها در ١٠ استان مختلف کشور و سه منطقه از استان تهران انجام شد.

وی در ادامه این نشست به ارائه یافته‌های پژوهش پرداخت و در انتها به سوالات کارشناسان و حضار پاسخ داد.
 
 
 

نوع مقاله: مقاله داخلی