مولف: دکتر محسنی
دسته بندی: مقالات
سال: 1393

این کتاب ها شامل « تامین مالی حمایت های اجتماعی»، تایف میکایل خیخون و جمعی از نویسندگان با ترجمه عباس خندان، «اصول علم آکچوئرال»، تالیف مایکل شریز، با ترجمه علی صادقخانی و هاله فرزانه و «بررسی تحولات نظام رفاه اجتماعی در ایران (از منظر سیاستی، ساختاری و نهادی)، تالیف محمد زاهدی اصل می شود که از طرف موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و به مناسبت هفته تامین اجتماعی منتشر شده اند.

نوع مقاله: مقاله داخلی