یکم شهریور ماه روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک