فرم ثبت ایده
 1. موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
 2. نام و نام خانوادگی :(*)
  ورودی نامعتبر می باشد
  نام و نام خانوادگی را به فارسی وارد نمایید.
 3. جنسیت :
  ورودی نامعتبر
 4. کد ملی :(*)
  ورودی نامعتبر می باشد.
  لطفا کد ملی خود را بدون خط تیره وارد نمایید.
 5. تحصیلات :
  ورودی نامعتبر
 6. پست الکترونیک : (*)
  ورودی نامعتبر نمی باشد
 7. شغل :(*)
  ورودی نامعتبر می باشد.
 8. گروه مرتبط در موسسه :
  ورودی نامعتبر
 1. عنوان چالش :
  ورودی نامعتبر
 2. به نظر شما علل ایجاد چالش یاد شده چیست؟
  ورودی نامعتبر
  (حداقل سه دلیل اصلی ذکر شود)
 3. در صورت ادامه چالش موجود، چه پیامدهایی رخ می دهد ؟
  ورودی نامعتبر
  (حداقل سه پیامند ذکر شود)
 4. چه دلیلی بر تازه بودن ایده خود دارید؟
  ورودی نامعتبر
 5. ایده شما تا چه اندازه کاربردی و قابلیت اجرا دارد؟
  ورودی نامعتبر
 6. ایده شما چگونه موجب افزایش منابع، کاهش مصارف، اصلاح فرایند و کیفیت خدمات می شود؟
  ورودی نامعتبر
 7. ایده شما چگونه موجب افزایش رضایتمندی کارکنان می شود؟
  ورودی نامعتبر
  (حداقل دو دلیل آورده شود)
 8. ایده شما چگونه موجب افزایش رضایتمندی ارباب رجوع می شود؟
  ورودی نامعتبر
  (حداقل دو دلیل آورده شود)
 9. ایده شما چکونه موجب جلب اعتماد عمومی جامعه به سازمان می شود؟
  ورودی نامعتبر
  ( حداقل دو مصداق )
 10. ایده شما چه نوع منابعلی را برای اجرا لازم دارد؟
  ورودی نامعتبر
 11. منابع انسانی (چقدر؟)
  ورودی نامعتبر
 12. منابع مالی (چه میزان؟)
  ورودی نامعتبر
 13. منابع فیزیکی (چه چیز؟)
  ورودی نامعتبر
 14. آپلود فایل ایده :
  ورودی نامعتبر
  بصورت فایل PDF آپلود کنید (حداکثر 100 مگابایت)
 15. کد امنیتی :(*)
  کد امنیتی : کد امنیتی جدیدورودی نامعتبر